..:: TIN TỨC ::..  23 Tháng Bảy 2024     Đăng Nhập

Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội

Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh          
Hỗ trợ trực tuyến          
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội 090.212.5986
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội 097.692.3678

Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội


Hình Ảnh
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội

Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội

Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội


 Tin tức

Các dạng bài tập cho dạng đúng của từ trong ngoặc dễ hiểu.
04 Tháng Sáu 2024 :: 5:36 CH :: 385 Views :: 0 Comments :: Blog

Học tiếng Anh là một hành trình đầy thú vị nhưng cũng không kém phần thách thức, đặc biệt khi nói đến việc nắm vững các thì và cách chia động từ. Hãy cùng Vận Tải An Thịnh tìm hiểu về các dạng bài tập cho dạng đúng của từ trong ngoặc qua bài viết dưới đây nhé!
[MỤC LỤC]

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

1.Vị trí của động từ câu trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, vị trí của động từ trong câu phụ thuộc vào loại câu và cấu trúc của câu. Dưới đây là các ví dụ về vị trí của động từ trong các loại câu khác nhau:

Câu khẳng định (Affirmative Sentence):

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động từ + Bổ ngữ (nếu có)
Ví dụ:
She eats an apple.
They are playing soccer.

Câu phủ định (Negative Sentence):

Cấu trúc: Chủ ngữ + Trợ động từ + Not + Động từ chính + Bổ ngữ (nếu có)
Ví dụ:
She does not eat an apple.
They are not playing soccer.

Câu hỏi (Interrogative Sentence):

Cấu trúc: Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính + Bổ ngữ (nếu có)
Ví dụ:
Does she eat an apple?
Are they playing soccer?

Câu hỏi WH- (WH- Questions):

Cấu trúc: Từ hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính + Bổ ngữ (nếu có)
Ví dụ:
What does she eat?
Where are they playing soccer?

Câu mệnh lệnh (Imperative Sentence):

Cấu trúc: Động từ (bắt đầu câu) + Bổ ngữ (nếu có)
Ví dụ:
Eat your food.
Play soccer.

Câu điều kiện (Conditional Sentence):

Cấu trúc: Nếu (If) + Mệnh đề (Subject + Verb), thì (Then) + Mệnh đề (Subject + Verb)
Ví dụ:
If she eats an apple, she will feel better.
If they play soccer, they will be happy.

Câu có động từ khiếm khuyết (Modal Verb Sentence):

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động từ khiếm khuyết (can, could, may, might, must, shall, should, will, would) + Động từ chính + Bổ ngữ (nếu có)
Ví dụ:
She can eat an apple.
They must play soccer.

Câu phức (Complex Sentence):

Cấu trúc: Mệnh đề chính (Main Clause) + Mệnh đề phụ (Subordinate Clause)
Ví dụ:
She eats an apple because she is hungry.
They are playing soccer although it is raining.
Trong mỗi loại câu, vị trí của động từ có thể thay đổi nhưng thường sẽ tuân theo các quy tắc nhất định như đã trình bày ở trên.
Tham khảo: 
Dung dịch nào sau đây hòa tan được aloh3
cho dạng đúng của từ trong ngoặc
Vị trí của động từ câu trong tiếng anh

2.Các cách chia động từ câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc chia động từ dựa trên thì (tense) của câu là một phần quan trọng để diễn đạt thời gian và trạng thái của hành động. Dưới đây là các cách chia động từ theo các thì phổ biến trong tiếng Anh dạng bài tập cho dạng đúng của từ trong ngoặc:

Hiện tại đơn (Present Simple)

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động từ (thêm "s" hoặc "es" với ngôi thứ ba số ít)
Ví dụ:
She eats an apple.
They play soccer.

Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Cấu trúc: Chủ ngữ + is/am/are + Động từ thêm "ing"
Ví dụ:
She is eating an apple.
They are playing soccer.

Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Cấu trúc: Chủ ngữ + have/has + Động từ quá khứ phân từ (Past Participle)
Ví dụ:
She has eaten an apple.
They have played soccer.

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

Cấu trúc: Chủ ngữ + have/has been + Động từ thêm "ing"
Ví dụ:
She has been eating an apple.
They have been playing soccer.

Quá khứ đơn (Past Simple)

Cấu trúc: Chủ ngữ + Động từ quá khứ (Past Tense)
Ví dụ:
She ate an apple.
They played soccer.

Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Cấu trúc: Chủ ngữ + was/were + Động từ thêm "ing"
Ví dụ:
She was eating an apple.
They were playing soccer.

Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Cấu trúc: Chủ ngữ + had + Động từ quá khứ phân từ (Past Participle)
Ví dụ:
She had eaten an apple.
They had played soccer.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Cấu trúc: Chủ ngữ + had been + Động từ thêm "ing"
Ví dụ:
She had been eating an apple.
They had been playing soccer.

Tương lai đơn (Future Simple)

Cấu trúc: Chủ ngữ + will + Động từ nguyên mẫu (Base Form)
Ví dụ:
She will eat an apple.
They will play soccer.

Tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Cấu trúc: Chủ ngữ + will be + Động từ thêm "ing"
Ví dụ:
She will be eating an apple.
They will be playing soccer.

Tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Cấu trúc: Chủ ngữ + will have + Động từ quá khứ phân từ (Past Participle)
Ví dụ:
She will have eaten an apple.
They will have played soccer.

Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Cấu trúc: Chủ ngữ + will have been + Động từ thêm "ing"
Ví dụ:
She will have been eating an apple.
They will have been playing soccer.
Mỗi thì có cách sử dụng riêng và thể hiện thời gian, trạng thái của hành động một cách rõ ràng và chính xác.
cho dạng đúng của từ trong ngoặc
Các bài tập mẫu

3.Những mẫu bài tập Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

Dưới đây là một số bài tập mẫu cho dạng đúng của từ trong ngoặc phù hợp với ngữ cảnh của câu:
Bài tập 1: Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn
 • She usually (go) ____ to school by bus.
 • They (play) ____ soccer in the park right now.
 • I (not/like) ____ eating spicy food.
 • Look! The cat (chase) ____ a mouse.
 • He (study) ____ every evening.
Bài tập 2: Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn
 • When I (arrive) ____, they (play) ____ cards.
 • She (not/see) ____ him at the party last night.
 • While we (walk) ____ in the park, it (start) ____ to rain.
 • They (build) ____ their house last year.
 • I (read) ____ a book when you (call) ____ me.
Bài tập 3: Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • She (already/finish) ____ her homework.
 • I (work) ____ here for five years.
 • They (not/meet) ____ each other before.
 • We (wait) ____ for you for an hour.
 • How long (you/know) ____ her?
Bài tập 4: Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • By the time we arrived, they (already/leave) ____.
 • She (cook) ____ dinner before he came home.
 • They (live) ____ in the city before they moved to the countryside.
 • He (wait) ____ for the bus for 20 minutes when it finally arrived.
 • I (never/see) ____ such a beautiful place before.
Bài tập 5: Tương lai đơn và Tương lai tiếp diễn
 • I (help) ____ you with your homework tomorrow.
 • This time next week, we (lie) ____ on the beach.
 • She (not/come) ____ to the party tonight.
 • They (travel) ____ to Japan next month.
 • (You/visit) ____ your grandparents this weekend?
Bài tập 6: Tương lai hoàn thành và Tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • By next month, they (complete) ____ the project.
 • She (study) ____ at this university for four years by the time she graduates.
 • We (finish) ____ dinner by the time you arrive.
 • He (work) ____ here for ten years by the end of this year.
 • By tomorrow morning, I (sleep) ____ for eight hours.
cho dạng đúng của từ trong ngoặc
Đáp án các bài tập mẫu

Đáp án

Bài tập 1
 • goes
 • are playing
 • do not like
 • is chasing
 • studies
Bài tập 2
 • arrived, were playing
 • did not see
 • were walking, started
 • built
 • was reading, called
Bài tập 3
 • has already finished
 • have been working
 • have not met
 • have been waiting
 • have you known
Bài tập 4
 • had already left
 • had cooked
 • had lived
 • had been waiting
 • had never seen
Bài tập 5
 • will help
 • will be lying
 • will not come
 • will travel
 • Will you visit
Bài tập 6
 • will have completed
 • will have been studying
 • will have finished
 • will have been working
 • will have slept
Các bài tập này giúp bạn luyện tập kỹ năng chia động từ theo các thì khác nhau trong tiếng Anh.
cho dạng đúng của từ trong ngoặc

4.Kết luận

Qua việc thực hành các bài tập cho dạng đúng của từ trong ngoặc trong bài viết này, bạn đã có cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng của mình trong việc sử dụng các thì cơ bản và phức tạp trong tiếng Anh.
Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu và áp dụng các thì trong tiếng Anh. Cảm ơn bạn đã đọc và chúc bạn thành công trên hành trình học tập ngôn ngữ!
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Tin Mới
Báo Giá Thuê Xe Cẩu Tự Hành 15 tấn Mới Nhất 22/07/2024
Bảng Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu Mới Nhất 24/06/2024
Những mẫu bài tập cho dạng đúng của từ trong ngoặc 04/06/2024
Các Dạng Bài Tập Cho Dạng Đúng Của Từ Trong Ngoặc 30/05/2024
ALOH3 là gì? Dung dịch nào sau đây hòa tan được ALOH3? 04/06/2024
Dung Dịch Nào Sau Đây Hòa Tan Được Aloh3? Đáp Án Chính Xác 30/05/2024
Dung Dịch Nào Sau Đây Hòa Tan Được aloh3? Phương Trình Phản Ứng 30/05/2024
Bộ đề thi tiếng anh tuyển sinh lớp 10 năm 2018 từ nhiều tỉnh thành 04/06/2024
Đề Thi Tiếng Anh Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2018 Kèm Đáp Án 30/05/2024
Đề Thi Tiếng Anh Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2018 Tp. Hồ Chí Minh 30/05/2024
Báo Giá Xe Cẩu Kato 50 Tấn Giá Rẻ Tại Hà Nội Mới Nhất 2023 15/01/2023
Tra Cứu Đơn Hàng Shopee Express: Theo Dõi Giao Hàng Một Cách Dễ Dàng 07/05/2023
Dịch Vụ Vận Chuyển Nhanh Shopee Express Là Gì? Cước Phí Vận Chuyển 06/05/2023
Công ty cho thuê xe nâng uy tín, giá rẻ, đảm bảo chất lượng. 09/05/2024
Dịch vụ cho thuê xe nâng giá rẻ, chất lượng, đảm bảo uy tín. 09/05/2024
Dịch vụ thuê xe tải chở hàng giá rẻ, uy tín, chất lượng. 09/05/2024
Bảng giá thuê xe tải chở hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn 09/05/2024
Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng uy tín, chất lượng. 09/05/2024
Dịch vụ thuê xe chở hàng đi tỉnh giá rẻ, uy tín, chất lượng. 04/04/2024
Dịch vụ thuê xe tải chở hàng uy tín, giá rẻ nhất hiện nay. 04/04/2024

Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ Hà Nội: Sân vận động Mỹ đình Từ Liêm Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ 2:KCN Thăng Long Đông Anh Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ miền Trung: Quận Hải Châu Thành Phố Đà Nẵng
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ miền Nam: Bãi xe tải Bắc Nam Quận 12 tphcm
 TeL:  090.212.5986 - 097.692.3678
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
       @ 2021 All Rights Reserved Digital | bản quyền thuộc vantaianthinh |  Trang chủ  |  Dịch Vụ  |  Liên hệ 

Chuyên lắp đặt cẩu tháp tháo lắp vận chuyển vận thăng lồng các loại ,  dịch vụ cho thuê cẩu tháp bàn giao tại công trình 24/7 


Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội


Văn Phòng :


Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ Hà Nội: Sân vận động Mỹ Đình
Từ Liêm Hà Nội


Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ 2: KCN Thăng Long Đông Anh Hà Nội


Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ miền Trung: Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng


Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà NộiĐịa chỉ Miền nam: Bãi xe tải Bắc Nam
Quận 12 tphcm

090.212.5986 - 097.692.3678
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội
Vận tải An Thịnh, dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng giá rẻ Hà Nội

  Trang chủ   |   Dịch Vụ   |   Liên hệ   
@ 2021 All Rights Reserved Digital | bản quyền thuộc công ty vận tải an thịnh. 

Copyright by www.vantaianthinh.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn